Tzw. „dyscyplinarka”, czyli rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika jest szczególnym sposobem rozwiązania stosunku pracy, który pracodawca może zastosować tylko w wyjątkowych sytuacjach, określonych przez przepisy kodeksu pracy. Zwykłym trybem rozwiązania umowy o pracę jest bowiem jej rozwiązanie za wypowiedzeniem.

Przepisy prawa pracy przewidują kiedy pracodawca jest uprawniony do rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym. Są to trzy przypadki, w których – o ile są rzeczywiste i uzasadnione, nie można wymagać od pracodawcy dalszego kontynuowania zatrudnienia, pod warunkiem że są one zawinione przez pracownika.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika, w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Co istotne pracodawca nie może zrobić Ci „dyscyplinarki”, jeżeli upłynął już 1 miesiąc od chwili, gdy uzyskał wiadomości o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy. Przekroczenie przez pracodawcę tego terminu powoduje bowiem bezskuteczność rozwiązania stosunku pracy.

Pamiętaj jednak, że rozwiązanie umowy o pracę jest skuteczne choćby naruszało prawo, jeśli nie zostanie przez Ciebie w odpowiednim terminie zaskarżone! Możesz je podważyć jedynie w drodze odpowiedniego powództwa, domagając się m. in. przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia Ci oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy nie skierujesz sprawy na drogę postępowania sądowego, rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym będzie skuteczne.