W obowiązującym Kodeksie pracy, ustawodawca przewidział cały szereg terminów, w których możesz dochodzić swoich roszczeń pracowniczych. Terminy te są stosunkowo krótkie. Poniżej wskażę Ci podstawowe terminy, w których możesz dochodzić swoich roszczeń pracowniczych przed sądem pracy. Ich przekroczenie, co do zasady, spowoduje utratę możliwości dochodzenia przysługujących Ci roszczeń. Podstawowe terminy wskazane w Kodeksie pracy, o których powinien pamiętać każdy pracownik to:

  1. 21 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, czyli zgłoszenie żądania uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo przywrócenia do pracy lub odszkodowania,
  2. 21 dni na zgłoszenie żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania w związku z oświadczeniem pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  3. 14 dni na wytoczenie powództwa o uchylenie kary porządkowej,
  4. 14 dni na zgłoszenie żądania nawiązania stosunku pracy,
  5. 7 dni na zgłoszenie pracodawcy żądania sprostowania świadectwa pracy,
  6. 14 dni na zgłoszenie żądań w zakresie o uznanie za bezskuteczną ugody zawartej przed komisją pojednawczą, dotyczącej: rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy, liczony od dnia zawarcia takiej ugody

Po upływie powyższych terminów, roszczenie pracownika co do zasady wygasa, a sąd bierze ich upływ pod uwagę z urzędu, dlatego tak ważne jest ich przestrzeganie.  Wspomnę jedynie w tym miejscu, że możliwe jest  przywrócenie terminów do poszczególnych czynności, ale  o tym będzie mowa w osobnym wpisie.