Niezależnie od charakteru prowadzonej przez pracodawcę działalności i rodzaju świadczonej przez pracownika pracy, może dojść do wypadku w pracy. Nie każde jednak nieszczęśliwe zdarzenie mające miejsce w godzinach pracy, czy też na terenie zakładu pracy może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Aby dane zdarzenie mogło zostać w świetle przepisów prawa uznane za wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione określone przesłanki. W ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawodawca wskazuje nam, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Tym samym nie każde nieszczęśliwe zdarzenie będziemy mogli uznać za wypadek przy pracy, a jedynie takie które odpowiada powyższej definicji. Aby zatem dane zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy musi ono być nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodować uraz lub śmierć oraz pozostawać w związku z pracą.

Z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika, że najczęściej kwestionowana przez pracodawcę, czy też później ZUS jest przesłanka przyczyny zewnętrznej. Często bowiem próbuje się przypisać pracownikowi „winę” za zaistniałe zdarzenie i wmówić, że nie zostało ono wywołane przez taką właśnie przyczynę i zostało spowodowane np. stanami chorobowymi pracownika. Przyczyną zewnętrzną jest zaś taka przyczyna, która nie pochodzi z organizmu pracownika, który uległ wypadkowi. Zdarzyć się mogą sytuacje, kiedy to przyczyn wypadku będzie klika tzn. zaistnieje tzw. czynnik zewnętrzny, który niejako pokryje się z czynnikiem istniejącym w organizmie. W tego typu sytuacjach decydujące znaczenie będzie miała opinia biegłego sądowego, który powinien ustalić, który z poszczególnych czynników doprowadził do powstania urazu lub śmierci, ewentualnie w jakim stopniu każdy z czynników przyczynił się do powstania urazu u pracownika lub jego śmierci.