W ostatnim czasie w prawie rodzinnym zaszły diametralne zmiany, które zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy- Kodeks postępowania cywilnego w zakresie przedmiotowej gałęzi prawa.

Warto wyróżnić zmianę wprowadzoną w art. 107 k.r.o, która znajduje zastosowanie w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej, w szczególności sytuacje takie mają miejsce w przypadku gdy rodzice rozwodzą się lub żyją w rozłączeniu, a strony nie potrafią dojść do porozumienia w zakresie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. W takim przypadku Sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka może określić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Zarówno ważną jak i kluczową zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest to, że w przypadku braku porozumienia stron sąd biorąc pod uwagę prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. W tej sytuacji Sąd może również powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków, a także uprawnień jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Jednakże istotną zmianą we wskazanym przepisie jest stanowisko Sądu w przypadku gdy rodzice wykazują chęci w formie pisemnego porozumienia o wykonywaniu władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem oczywiście w ślad za porozumieniem musi iść przekonanie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobro dziecka.. W takiej sytuacji gdy rodzice wykazują chęć współpracy ze sobą, sąd obligatoryjnie pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Jednakże przed nowelizacją Sąd jedynie mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili swoje stanowiska w jednakowym brzmieniu. Ustawodawca zatem dokonując nowelizacji kierował się przede wszystkim dobrem dziecka oraz przyjął stanowisko, iż rodzeństwo powinno się wychowywać wspólnie ze względu na ich dobro. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności zagwarantowania dziecku rodziców, którzy rozwodzą się oraz żyją w rozłączeniu respektowania jego naturalnego prawa do wychowywania dzieci przez oboje rodziców.